Hovedside » Årsmøte » Årsmelding 2015

Årsmelding 2015

av | 6. mars 2016 | Årsmøte

Norsk Roseforenings organisasjon har bestått av følgende:

Styret
Leder: Hanne Dølheim, Frogn
Styremedlem: Eva Dyvik, Bergen
Styremedlem: Bente Tangstad Juul, Bærum
Styremedlem: Bjarte Arild Synnevåg, Askøy
Styremedlem: Ann Kristin Reitan, Kristiansand
Styremedlem Randi Hoel, Vestfold
Varamedlem: Karen Røhr Steine, Ringebu
Edel Anne Jensen, Grimstad

Regnskap/medlemsregister: Ragnhild Topp

Faglig komité
Historiske roser: Unni Dahl Grue. Kommentar: Unni døde i september 2015.
Moderne roser: Roger Jaksland

Rosebladets redaksjon
Redaktør: Mona Vestli
Redaksjonsmedlemmer: Toril Linnerud
Alf E. Andresen

De lokale styrene kommer frem av deres egne årsmeldinger. NRF har i tillegg kontaktpersoner i flere fylker/områder. Disse oppdateres etter hvert og annonseres i Rosebladet.

Valgkomité
Leder: Marit Jenssen
Mimmi Vooren
Mathias Hukseth

Revisorer Kjell Kristiansen
Gro Medlien

Organisasjonen:

Medlemmer
Medlemskontingenten for 2015 har vært kr. 275/år. Inkludert i medlemskontingenten er Rosebladet som utkommer fire ganger per år. Arbeidet med medlemsregisteret har fortsatt gjennom hele 2015. Det er fortsatt en del arbeid på ajourhold og ut/innmeldinger. Medlemskontingent for 2015 ble sendt ut med Rosebladet 4/2014. Det endret ikke det forhold at det fortsatt måtte gjøres en del purringer på medlemskontingenten for 2015. Arbeidet er per 31.12.2015 ajour.

Det ble vedtatt på årsmøtet 2015 at medlemmer i husstanden kunne melde seg inn for kr. 150. Denne effektueres i 2016.

Medlemmer ved årsslutt Antall
2009 1242
2010 1233
2011 1162
2012 1230
2013 1259
2014 1191
2015 1181

Organisasjonen
Ved årsskiftet hadde NRF sju fylkesavdelinger og sju kontakter i øvrige fylker. NRF har to Roseklubber som er tilsluttet hovedforeningen direkte, Roseklubben på Ringerike og Roseklubben i Drøbak/Frogn.

NRF er medlem av Nordisk Rosenselskab og Verdensføderasjonen for roseforeninger (WFRS). NRF er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 985 738 181.

Postadressen er Norsk Roseforening, v/ Hanne Dølheim, Linnebråteveien 164, 1455 Nordre Frogn.

Nettside:
Arbeidet med ny nettside ble veldig aktuelt da nettsiden vi hadde, sluttet å fungere. Styret hadde i utgangspunktet besluttet at nettsiden skulle være som den var, og at vi skulle arbeide med en løsning for betaling via web for Nordisk rosehelg. Da nettsiden sluttet å fungere, ble det igangsatt en hurtig prosess og inngått en avtale med Onezero designbureau De har stått for layout, oppsett og tekniske løsninger til ny nettside.

Løsningen består av følgende elementer: nettsiden er publisert via ”Wordpress” som er en av de mest brukte løsninger for denne typen nettsider i Norge. Det er enkelt å publisere, endre og vedlikeholde siden. I tillegg til den informasjonen som er vanlig å ha på en nettside, er det lagt inn en mulighet for betaling av nordisk rosehelg via web. Det er muligheter for å sende ut nyhetsbrev, og det er lagt inn en betalingsmur for medlemmer. Betalingsmur betyr at betalende medlemmer får tilgang til Rosebladet via nettsiden. Andre lesere av nettsiden kan se at Rosebladet ligger ute, men vil ikke få tilgang til å lese bladet. Vedlikehold og innhold må gjøres av foreningens medlemmer. Onezero står for backup av siden.

Grunnlaget for arbeidet med nettsiden ble lagd av Toril Linnerud, Mona Vestli og Hanne Dølheim for en tid tilbake. Den gang ble arbeidet lagt på is på grunn av kapasitetsproblemer fra gruppa. Grunnlaget fra den gang ble presentert for Onezero designbureau. Løsningene ble bekreftet før nyttår, og det ble avtalt en publiseringsdato 31.1.2016.

Bilder og tekst ble sendt over til Onezero og arbeidet fortsatte inn i 2016.

Foreningens nettside har fortsatt samme adresse: www.norskroseforening.no. NRF eier selv domenet og leier dette hos Domeneshop.no. Inkludert er også foreningens e-postadresser: bok@norskroseforening.no – medlem@norskroseforening.no og post@norskroseforening.no .

Nettsiden har vært oppdatert av leder siden 2013. Ny nettside krever involvering av flere.

Facebook:
Facebook brukes til oppdatering av arrangementer og lignende. Alle medlemmer eller andre som ønsker å informere om arrangementer kan publisere på foreningens Facebookside.

Styrets arbeid
Styret konstituerte seg på sitt første møte og det har vært avholdt tre styremøter, til sammen fire dager. Siste samling i 2015 ble avholdt som et todagers møte. Færre møter gjennom året reduserer en del reisekostnader til og fra Oslo, men øker kostnader til overnatting. Alle styremøter holdes i Oslo, da dette fremstår som det enkleste for alle å komme til/fra.

Redaktør Mona Vestli og Ragnhild Topp har møtt fast på styremøtene og deltatt aktivt inn i styrets arbeid. Styrets arbeid har vært noe mer planmessig i 2015 enn i 2014, men det er fortsatt organisatoriske utfordringer som må løses. Det har vært godt oppmøte på styremøtene i 2015.

Ragnhild Topp fører og avstemmer regnskap og medlemsregister, samt praktisk medlemspleie.

Leder er postmottak og koordinerer informasjon.

Det er en styrke for hovedstyret og organisasjonen at styret er bredt sammensatt fra flere lokalavdelinger. Lokalavdelingene Vestfold, Oslo, Gudbrandsdalen, Hordaland og Agder er representert i styret. Styret mener at denne ordningen bør fortsette.

Styret har behandlet 35 saker. Rosebladet, økonomi/budsjett og medlemsutvikling er faste poster på hvert styremøte uten saksnummer. Utenom styremøtene har en rekke saker vært drøftet per telefon og behandlet via e-post, blant annet Nordisk Rosehelg i Bergen, Nordisk Rosenselskab og Verdensføderasjonen for roseforeninger-saker (WFRS-saker), nye nettsider.

Medlemsverving
Ordningen med at lokalavdelingene får beholde 200 kr av kontingenten første året for betalende medlemmer som verves, fortsetter. I 2015 ble det vervet 39 medlemmer av lokalavdelingene.
• OOR: 14 stk, tilbakeført kr. 2800,-
• Vestfold, 5 stk, tilbakeført kr. 1200,-
• Gudbrandsdalen, 6 stk., tilbakeført kr. 1200,-
• Hordaland, 11 stk, tilbakeført kr. 2200,-

Til sammen kr. 7.800,-, bokført 31.17.15.

Aktiviteter

Hagemessen på Lillestrøm – april 2015
Formålet med deltakelse på Hagemessen er å verve medlemmer og å snakke med publikum om rosedyrkning. Norsk Roseforening bidro med en artikkel om roser til Hagemessemagasinet. Den typen aktivitet er viktig med hensyn til omdømme/gjøre foreningen kjent. Hagemessen er stor og det kommer publikum fra store deler av landet, ikke bare Østlandsområdet. Standen bemannes av frivillige medlemmer. Hagemessen er en viktig arena for roseforeningen.

Rosedager i Norge:
Det ble arrangert rosedager i Agder, Østfold, Hordaland, Gudbrandsdalen og i Oslo. Hovedstyret hadde ansvaret for arrangementet i Oslo.

Arrangementet i Oslo ble holdt på Oslo bymuseum i to dager første helgen i juli, i godt samarbeid med bymuseet. Ragnhild Topp og Bente Tangstad Juul var ansvarlig for arrangementet. Det var alt i alt et vellykket arrangement, som styret ønsker å videreføre i 2016. Det er inngått en avtale med bymuseet om å arrangere rosedag i 2016. Avtalen er uten kostnader for NRF, men vi kan heller ikke ta inngangspenger for arrangementet.

Rosedagene i Norge skal annonseres samlet i Rosebladet 2/2016.

Kalender:
NRF laget og trykket opp kalender for salg i 2015. Kari Bentzen sto for layout og 07 trykket kalenderen. Kalenderen ble solgt på hagemessen, lokale arrangementer av lokalforeningene og gjennom bestillinger via Ragnhild Topp. Foreningen har ikke hatt utgifter på kalenderen, men salget har heller ikke ført til et stort overskudd.

Vårstell og høststell av roser i Triangelparken, Frognerparken, Oslo.
Tradisjonen tro holdt Roseforeningen også i 2015 det vi kaller minikurs i rosestell vår og høst. Tema er valg av riktig redskap, valg av roser, beskjæring, valg av jord og gjødsel og planting av roser. Kurset i høststell er forberedelser i bedene før vinteren, og hvordan man forbereder rosene for overvintring.
Tradisjonen med minikursene i rosestell i Triangelparken går tilbake til midten av 1980-årene da Park og Idrett (Friluftsetaten i Oslo kommune) hadde alt stell av beplanting i hele Frognerparken. De ville ha Roseforeningen med på laget blant annet for også å kunne utprøve nye rosesorter.

Årets rose ble ”Astrid Lindgren”. Rosen ble presentert i Rosebladet nr. 4/2015.

Økonomi
Det er god økonomistyring og kontantbeholdningen er ikke redusert de siste år.

Utgifter:
• Den største utgiften er trykking og utsending av Rosebladet.
• Styremøtene er kostnadskrevende fordi styret er sammensatt av medlemmer fra de fleste lokallagene i Norge.
Det har vært gjennomført et forsøk med færre styremøter, men med møter over to dager. Ordningen er evaluert
og kostnaden blir ikke redusert med færre møter på grunn av kostnader til overnatting. Styremedlemmene får
ikke honorar, men alle får dekket faktiske reisekostnader, parkering og evt. kilometergodtgjøring på 2
kroner/km og bompenger når man bruker bil. Kostnadene holdes så lave som mulig. Det serveres mat på
styremøtene.
• Regnskap/medlemsregister (Ragnhild Topp) får honorar på kroner 6000 per år, samt til dekning av
utstyr/lokaler, til sammen kroner 20.000 kroner per år.
• Redaktøren (Mona Vestli) får ikke dekket honorar, men får dekket utstyr/lokaler for kroner 32.400 per år.
• De øvrige redaksjonsmedlemmene får ikke honorar/utgiftsdekning.
• Leder (Hanne Dølheim) fikk dekket et utlegg på kr. 5000 til deltakelse på verdenskongressen i Lyon i
Frankrike

Inntekter/reduserte kostnader:
• Fra Roseblad nr. 3/2015 har omslaget på Rosebladet blitt produsert i samme papirkvalitet som omslaget.
Dette har redusert kostnadene til trykking av Rosebladet med ca. kr. 9.000,-.
• Avtalen med Mailpack er avviklet og dette har redusert pakke/utsendelseskostnader.
• Nye medlemmer vil være en sikker inntektskilde.
• Porto er kostnadskrevende, og det søkes i størst mulig grad å sende ut blader til nye medlemmer i
hovedutsendingene.
• Antall gratis Roseblader som sendes ut er redusert i 2014, og dette er fulgt opp i 2015. Det er også gjort
en utvasking av medlemsregisteret, slik at ingen får blader dersom de ikke har betalt.
• Regningen for 2016 ble sendt ut med Rosebladet 4/2015, med forfall 31.1.2016. Med dette vil kontingenten
komme tidligere inn på konto, samt at vi kan sende ut purringer tidligere på året og avslutte utsendinger
av Rosebladet tidligere.
• Salg av bøker gjøres stort sett i forbindelse med Hagemessen og arrangementer som rosedager og lignende.
Inntekten er beskjeden og gjøres stort sett som en service til medlemmene. Salg på Hagemessen er et lite
overskudd i forbindelse med salg av roser.

• Salg av Sortslisten
3. utgave av Sortslisten ble trykket i 2006 i 2500 eksemplarer. Alle som hadde bidratt til utgivelsen fikk
et gratiseksemplar. Dette antallet inngår i salget første år.

Pr. 1. januar 2016 er beholdningen 479 Sortslister. Verdien settes i forhold til utsalgspris på kr. 50.

Sortslisten koster kr. 100 til medlemmer og kr. 150 til de som ikke er medlemmer. Lokallagene kjøper
Sortslisten for kr. 50, som de igjen kan selge ut med fortjeneste til medlemmene. Sortslisten selger
fortsatt. Det er et uttrykt mål fra styret å få solgt ut opplaget av Sortslisten, da det er ønskelig å
igangsette arbeidet med en ny Sortsliste.

År Antall solgte Sortslister
2006 848
2007 345
2008 127
2009 118
2010 79
2011 76
2012 122
2013 152
2014 62
2015 143

Rosebladet
Foreningens medlemsblad Rosebladet kom ut med fire nummer i 2015.

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Sum
(omslag i tillegg) Opplag
2011 36 sider 36 sider 48 sider 44 sider 164 sider
2012 56 sider 48 sider 48 sider 40 sider 192 sider
2013 64 sider * 48 sider 48 sider 48 sider 208 sider 1700
2014 48 sider 48 sider 48 sider 48 sider 192 1700 nr. 1 og 2
1600 nr. 3 og 4.
2015 48 sider 48 sider 44 sider 44 sider 184 1600
*Rosebladet nr1-2013: 64 sider pluss omslag (jubileumsnummer Nordisk Rosenselskab 40 år – opplag 1700).

Mona Vestli har vært ansvarlig redaktør og kontrakten ble reforhandlet i årsskiftet 2014/2015. Toril Linnerud og Alf E. Andresen er medlemmer i redaksjonen.

Layout og trykking blir utført på trykkeriet 07 Oslo AS. Opplaget har vært 160 per utgivelse. Det budsjetteres med 48 sider per nummer. Siden nr. 3-2015 kommer omslaget i samme papirkvalitet som innmaten, og antall sider skal gå opp med 16 (ark) for lavest mulig pris. . Rosebladet er moderne, aktuelt og det viktigste kontaktpunktet vi har med våre medlemmer. Det er gode tilbakemeldinger til både redaktøren og til styret. Det har vært greit å få inn stoff til Rosebladet, og det er også muligheter for redaktøren å ta inn stoff fra de andre nordiske rosebladene. Det danske rosebladet «RosenNyt» har tatt inn flere artikler fra det norske rosebladet.

Rosehagen på Tomb:
Rosehagen er besluttet nedlagt i 2015. Se for øvrig årsmelding fra NRF avd. Østfold.
Nordisk Rosenselskab
Det har ikke vært avholdt møte i Nordisk Rosenselskab i 2015. Møtene avholdes 2. hvert år. Møtet i 2014 var i Finland, 11. – 13. juli.

Innsamling av funnroser i Norden. Nordisk Rosenselskab har tatt initiativ til at alle landene i Norden skal samle inn funnroser hos seg. Knud Pedersen i Danmark har påtatt seg å okulere/produsere rosene. Rosene fra Finland ble okulert i Finland.

I løpet av sommeren 2014 samlet alle de nordiske land rosekvister som ble sendt til Danmark. Målet er å lage historiske bed som er plantet til med nordiske roser innfor verdenskongressen i Danmark. Alle land vil få tilgang på roser fra Knud Pedersen. Fra Norge ble det samlet inn materiale på rosehagen på Tomb, Arne Lundstadroser. Innsamlingen er organisert av lederen i Den Svenske Roseforeningen. Det er ikke avklart hvem som eventuelt vil være med på prosjektet i Norge. Det henvises til Rosebladet nr. 4/2014 for detaljert informasjon. Randi Hoel er kontaktperson i hovedstyret og vil koordinere arbeidet i Norge.

Nordisk Rosehelg
Arbeidet er koordinert og ledet av Bjarte A. Synnevåg. Han står for alle avtaler, detaljplaner og koordinering av oppgaver. Styret har tatt beslutninger og avklart saker fortløpende på styremøter og per mail mellom møtene. Rammene for arrangementet var ferdig utarbeidet tidlig i 2015 og avsluttet ved utgangen av 2015. Påmeldingen starter i begynnelsen av 2016.

World Federation Rose Society (WFRS)
Norge deltok på verdenskongressen i Lyon i 2015 (17th World Convention of Rose Societies) med til sammen 11 deltakere. NRFs leder stilte som delegat.

Nordisk Rosenselskab besluttet å fremme en felles kandidat til The Convention Committee Chair man, Sheenagh Harris (Sør Afrika), samt en kandidat til Vice President WFRS, Inger Schierning (Danmark). De nordiske roseforeningene har fremmet kandidatene hver for seg og vil stemme sammen under samlingen i Lyon. Sheenagh Harris ble ikke valgt, Inger Schierning ble valgt.

NRF har også nominert rosen «Queen of Denmark» til «The Old Rose Hall of Fame» og til «Rose Hall of Fame; «Astrid Lindgren». Ingen av rosene ble valgt. Vinnere ble ‘Charles de Mills’ (historisk rose) og ‘Coctail’ fra Meilland (moderne roser).

NRFs Roseregistreringsaksjon for gamle hageroser
Prosjektet ble formelt avsluttet i 2014. Unni Dahl Grue døde høsten 2015. Materialet fra innsamlingen er ivaretatt av Eva Vike, og det vil bli holdt kontakt med prosjektet via henne og NMBU. Regnskap og budsjett 2014-2015: Det er ikke søkt om midler i 2015 fra Norsk genressurssenter. Overskuddet fra tidligere år avsettes på en egen fondskonto for bruk ved behov.

Årsmelding Hordaland
Årsmelding Østfold
Årsmelding Gudbrandsdal
Årsmelding Romerike