Vedtekter

 Vedtekter for Norsk roseforening

Vedtatt på NRFs årsmøtet 13. mars 2004, revidert på årsmøtet 12. mars 2016.

§ 1 Norsk roseforening (NRF) er en selvstendig og landsomfattende forening og bygger på individuelt medlemskap og regionale foreninger.

§ 2 NRFs formål er å fremme kunnskap om og interesse for rosedyrking. Formålet fremmes gjennom utgivelse av Rosebladet, faglig virksomhet, informasjonsvirksomhet, møter og sosiale tiltak for medlemmene.

§ 3 NRF er tilsluttet Nordisk Rosenselskab og Verdensføderasjonen for roseforeninger (WFRS).

§ 4 Årsmøtet er NRFs høyeste organ.

 1. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april. Hvert betalt medlemskap gir én stemme
 2. Foreningens medlemmer kan la seg representere på årsmøtet ved å gi skriftlig fullmakt til styret eller et annet medlem.
 1. Ekstraordinært årsmøte holdes etter vedtak i styret og skal innkalles dersom en av de regionale foreningene eller minst 1/4 av medlemmene krever dette.
 2. Innkalling til årsmøtet med forslag til dagsorden sendes medlemmene minst seks uker før årsmøtet holdes.
 3. Forslag til årsmøtet fra medlemmer og regionale foreninger skal være sekretariatet i hende fire uker før årsmøtet.
 4. Styret avgir sin innstilling til forslagene på årsmøtet.
 5. Årsmøtet behandler og godkjenner styrets årsmelding og revidert regnskap for siste kalenderår.
 6. Valget skal skje skriftlig dersom noen av årsmøtedeltakerne forlanger det.
 7. Videre skal årsmøtet:
 •  Vedta budsjett.
 •  Velge leder og minst fire styremedlemmer. Valgperioden er ett år for lederen og to år for de øvrige styremedlemmene. Halvparten av styremedlemmene skal være på valg hvert år.
 •  Velge to revisorer med to års funksjonstid.
 •  Fastsette medlemskontingenten for det påfølgende året.
 •  Velge valgkomité på tre medlemmer med tre års funksjonstid. Hvert år går ett medlem ut og ett nytt kommer inn. Det til enhver tid lengstsittende medlem blir leder av valgkomiteen.

§ 5 Konstituering av styret

 1. Styret leder foreningens arbeid i samsvar med NRFs vedtekter og vedtak gjort på årsmøtet. Vedtak fattes med simpelt flertall. For at vedtak skal være gyldige, må minst 4 styremedlemmer være tilstede og 3 medlemmer må ha stemt for vedtaket.
 2. Styret konstituerer seg selv og organiserer seg i forhold til det som er mest hensiktsmessig til enhver tid, innenfor rammer gitt av årsmøtet.
 3. Nytt styre registreres i Brønnøysundregisteret.
 4. Styret velger NRFs representanter til Nordisk Rosenselskab, Verdensføderasjonen for roseforeninger (WFRS) samt andre representasjonsoppgaver på vegne av NRF.

§ 6 Regionale avdelinger

 1. NRF bidrar til å danne regionale avdelinger tilsluttet Norsk roseforening.
 2. Styret kan gi økonomiske bidrag til dette og dekke de regionale kontaktenes utgifter.
 3. De regionale avdelingene bærer navnet Norsk roseforening avdeling (navnet på regionen).
 4. Regionale avdelinger skal ha egne vedtekter og disse må være i samsvar NRFs vedtekter.
 5. Utdrag av de regionale avdelingenes årsberetninger og regnskaper sendes NRFs sekretariat etter godkjenning av de regionale årsmøtene.
 6. Regionale avdelinger skal ha egne organisasjonsnummer og registreres i Brønnøysundregisteret.

§ 7 Æresmedlemmer

 1. Styret kan utnevne æresmedlemmer.
 2. Utnevnelsen skal ha bakgrunn i vedkommendes særskilte innsats for NRF og/eller rosedyrking i Norge. Utnevnelsen gjelder for livstid.

§ 8 Vedtektsendring

1. Forslag til endring av vedtektene må være styret i hende minst to måneder før årsmøtet.               
2. Endringsforslag framlegges for årsmøtet sammen med styrets innstilling.
3. Det kreves 2/3 flertall for å endre vedtektene.

§ 9 Oppløsning

 1. Norsk roseforening kan ikke oppløses uten at to påfølgende årsmøter gjør vedtak om dette med 2/3 flertall.
 2. I tilfelle oppløsning stilles foreningens aktiva til disposisjon for de regionale avdelingene i forhold til deres medlemstall.
 3. Ved nedleggelse av en lokalforening tilfaller midlene hovedforeningen.