Vedtekter

Styret velges av årsmøtet og står for den daglige ledelsen av Norsk Roseforening.

Foreningen har for tida fem lokale avdelinger i Oslo og omegn, Østfold, Vestfold, Gudbrandsdalen og Vest-Agder. I tillegg har foreningen 9 kontaktpersoner fra Agder i sør til Troms i nord.

Vedtekter for Norsk Roseforening

Vedtatt på NRFs årsmøtet 13. mars 2004

§ 1 Norsk Roseforening (NRF) er en selvstendig og landsomfattende forening. NRF bygger på individuelt medlemskap og regionale foreninger.

§ 2 NRFs formål er å fremme kunnskap om og interesse for rosedyrking. Formålet fremmes gjennom utgivelse av Rosebladet faglig virksomhet og sosiale tiltak for medlemmene.

§ 3 NRF er tilsluttet Det Norske Hageselskap, Nordisk Rosenselskab og Verdensføderasjonen for roseforeninger (WFRS).

§ 4 Årsmøtet er NRFs høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april. Hvert betalt medlemskap gir én stemme. Foreningens medlemmer kan la seg representere på årsmøtet ved å gi skriftlig fullmakt til styret eller et annet medlem. Ekstraordinært årsmøte holdes etter vedtak i styret og skal innkalles dersom en av de regionale foreningene eller minst 1/4 av medlemmene krever dette.

§ 5 Årsmøtet behandler og godkjenner styrets årsmelding og revidert regnskap for siste kalenderår. Videre skal årsmøtet:

  • Vedta budsjett
  • Velge leder og fire styremedlemmer. Valgperioden er ett år for lederen og to år for de øvrige styremedlemmene. For kontinuitetens skyld skal halvparten av styremedlemmene være på valg hvert år.
  • Velge to revisorer med to års funksjonstid.
  • Fastsette medlemskontingenten for det påfølgende året.
  • Velge valgkomité på tre medlemmer med tre års funksjonstid. Hvert år går et medlem ut og et nytt kommer inn. Det til enhver tid lengstsittende medlem blir leder av valgkomiteen

Valgene skal skje skriftlig dersom noen av årsmøtedeltakerne forlanger dette. Innkalling til årsmøtet med forslag til dagsorden sendes medlemmene minst seks uker før årsmøtet holdes. Forslag til årsmøtet fra medlemmer og regionale foreninger skal være sekretariatet i hende fire uker før årsmøtet. Styret avgir sin innstilling til forslagene på årsmøtet.

§ 6 Norsk Roseforening ledes av et styre på minimum fem medlemmer valgt på årsmøtet.

§ 7 Styret konstituerer seg etter valget, og kan velge et av styremedlemmene til nestleder. Sekretariatet ivaretar styrets sekretærfunksjoner. Styret velger dessuten et styremedlem til kasserer eller tildeler sekretariatet kassereransvaret.

Styret leder foreningens arbeid i samsvar med NRFs vedtekter og vedtak gjort på årsmøtet. Vedtak fattes med simpelt flertall. For at vedtak skal være gyldige, må minst 4 styremedlemmer være tilstede og 3 medlemmer må ha stemt for vedtaket.

Styret velger dessuten NRFs representanter til Nordisk Rosenselskab, Verdensføderasjonen for roseforeninger (WFRS) samt andre representasjonsoppgaver på vegne av NRF.

§ 8 Regionale avdelinger. NRF bidrar til å danne regionale avdelinger tilsluttet Norsk Roseforening. Styret kan gi økonomiske bidrag til dette og dekke de regionale kontaktenes utgifter. De regionale avdelingene bærer navnet Norsk Roseforening avdeling (navnet på regionen). Regionale avdelinger kan ha egne vedtekter, men disse må være i samsvar NRFs vedtekter. De regionale avdelingenes årsberetninger og regnskaper sendes NRFs sekretariat etter godkjenning av de regionale årsmøtene.

§ 9 Æresmedlemmer. Styret kan utnevne æresmedlemmer. Utnevnelsen skal ha bakgrunn i vedkommendes særskilte innsats for NRF og/eller rosedyrking i Norge. Utnevnelsen gjelder for livstid.

§ 10 Vedtektsendring. Forslag til endring av vedtektene må være styret i hende minst to måneder før årsmøtet. Endringsforslagene framlegges for årsmøtet sammen med styrets innstilling. Det kreves 2/3 flertall for å endre vedtektene.

§ 11 Norsk Roseforening kan ikke oppløses uten at to påfølgende årsmøter gjør vedtak om dette med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning stilles foreningens aktiva til disposisjon for de regionale avdelingene i forhold til deres medlemstall.